Μελέτη και κατασκευή ενός συστήματος κίνησης υποθαλάσσιου εναποθέτη σωλήνων για σωλήνες διαμέτρου 3000 mm.
Το σύστημα αποτελείται από το υδραυλικό συγκρότημα με τον πίνακα χειρισμού και ελέγχου σαν ενοιαία μονάδα που τοποθετείτε επάνω στο πλωτό γερανό που συνοδεύει τον εναποθέτη, καθώς και από δότες και υδραυλικούς κυλίνδρους για την γραμμική κίνηση του εναποθέτη.

Οι κινήσεις περιλαμβάνουν:
- Την κάθετη παράλληλο μετακίνηση των τεσσάρων ποδαρικών ανύψωσης και κατάβασης του εναποθέτη, καθώς και την δυνατότητα μεμονωμένης μετακίνησης τους για την ακριβή εναπόθεση των σωλήνων.
- Την αμφίπλευρη πλάγια μετατόπιση του σωλήνα για την πλήρη ευθυγράμμιση του ως προς τον άξονα του ήδη εγκατεστημένου σωλήνα.
- Την αξονική μετατόπιση του ευθυγραμμισμένου πλέον σωλήνα για την εισαγωγή και σύσφιξη του με τον ήδη εγκατεστημένο.
Σύστημα κίνησης υποθαλάσσιου εναποθέτη σωλήνων.