Μπροστά από τις πέντε μεταλλικές εσχάρες της εισόδου νερού του ανλιοστασίου DP2 κινείται ένα μεταλλικό χτένι με μία κάθετη διαδρομή 7 μέτρων καθαρίζοντας κάθε εσχάρα ξεχωριστά από τα φερτά υλικά που συγκεντρώνονται μπροστά της.

Το χτένι μεταφέρει και απορρίπτει τα φερτά σε ένα κάδο επί ενός φορείου εις το οποίο είναι προσαρμοσμένα το χτένι μαζί με όλους τους μηχανισμούς του συστήματος.

Το φορείο κινείται επί της οροφής του αντλιοστασίου μεταφέροντας και απορρίπτοντας αυτόματα τα φερτά κάθε εσχάρωσης στο τέρμα της διαδρομής του.

Όλος ο καθαρισμός γίνεται αυτόματα σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν η διαφορά στάθμης νερού πριν και μετά την εσχάρωση ξεπεράσει ένα προεπιλεγμένο ύψος.

Όλες οι κινήσεις του συστήματος είναι υδραυλικές.

Η περιστροφή των υδραυλικών αντλιών γίνεται από ηλ. κινητήρα.

Όλο το σύστημα λειτουργεί χωρίς χειριστή.
Αυτόματο σύστημα καθαρισμού των εσχαρώσεων του αντλιοστασίου DP2 της λίμνης Κάρλας.