Το σύστημα χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της πλευρικής σταθερότητας και της ροπής αδράνειας των γεωργικών ελκυστήρων.
Το κύριο μέρος του συστήματος είναι η εξέδρα υποδοχής του ελκυστήρα που μπορεί να λειτουργήσει με δύο διαφορετικούς τρόπους:
(α) Περιστρεφόμενη γύρω από το κέντρο περιστροφής στη βάση του συστήματος βοηθάει στον προσδιορισμό της γωνίας ανατροπής του ελκυστήρα.
(β) Αναρτημένη από δύο μεταλλικές βάσεις ταλαντώνεται σας εκκρεμές για τον προσδιορισμό της ροπής αδρανείας του ελκυστήρα.
Όλες οι κινήσεις του συστήματος είναι ηλεκτροϋδραυλικές, ενώ τα αποτελέσματα των δοκιμών απεικονίζονται σε Η/Υ και καταγράφονται.
Σύστημα ελέγχου πλευρικής σταθερότητας ελκυστήρα.