Τα βαρούλκα κατασκευάστηκαν για το ωκεανογραφικό σκάφος "Ναυτίλος" του Π.Ν. . Είναι ναυτικού τύπου, αυτόνομα, ηλεκτροϋδραυλικά και φέρουν ειδικό καλώδιο συρματόσχοινο για τη μεταφορά σημάτων από τις συσκευές CTD και SSS/SBP που είναι αναρτημένες στο άκρο του.

Μήκος καλωδίου / συρματοσχοίνου: CTD: 3000 m
Μήκος καλωδίου / συρματοσχοίνου: SSS/SBP: 2000 m
Μέγιστη ελκτική ικανότητα: CTD: 30000 Ν
Μέγιστη ελκτική ικανότητα: SSS/SBP: 30000 Ν
Υδραυλικά αυτόνομα ερευνητικά βαρούλκα για την μέτρηση θαλάσσιων παραμέτρων όπως Αγωγιμότητα, Αλατώτητα, Θερμοκρασία, Βάθος.